Flag EFP

18 June 2022

Closing Session

Jean-Louis Giovannoli: EuroPerio1
Tord Berglundh: EuroPerio1
Massimo de Sanctis: EuroPerio2
Kenneth Kornman: EuroPerio2
Pierre Baehni: EuroPerio3
Søren Jepsen: EuroPerio3
Joerg Meyle: EuroPerio4
Niklaus Lang: EuroPerio4
Mariano Sanz: EuroPerio5
Ronald Jung: EuroPerio5
Stefan Renvert: EuroPerio6
Panos Papapanou: EuroPerio6
Gernot Wimmer: EuroPerio7
Sandro Cortellini: EuroPerio7
Francis Hughes: EuroPerio8
Ian Needleman: EuroPerio8
Michèle Reners: EuroPerio9
Maurizio Tonetti: EuroPerio9
Phoebus Madianos: EuroPerio10
Nicola West: EuroPerio10

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.